Обука за сметководство

Цел на курсот: Оспособување за работа во полето на книговодствено - сметководствената евиденција и самостојно изготвување на финансиски извештаи за еден правен субјект.

Целна група: Кандидати со ССС и ВСС.

Метод на работа: Предавања, работилници, вежби, студии на случаи, интерактивен наставен приод.

Работа во мали групи, со 10 -15 учесници по група, со користење на интерактивни методи на едукација.

Евалуација: Евалуацијата ќе се спроведува редовно после завршувањето на секој дел од курсот преку практични вежби и кратки тестови за проверка на знаењето.

Почеток на курсот: ---

Програма за работа, теми:

 • Вовед во сметководство
 • Дефиниција за средства и нивна евиденција
 • Деловни настани
 • Приходи и расходи
 • Парични средства
 • Евиденција на трговски стоки
 • Пресметување на плати и придонеси и даноци од плати
 • Данок на додадена вредност
 • Утврдување на финансиски резултат од редовно работење
 • Финансиски извештаи
 • Паралелно со презентација на гореспоменатите теми ќе бидат коментирани и позитивните законски прописи во Р.М. кои се однесуваат на темите

Ново од КДС

Согласно долгогодишното искуство во едукација од областа на Финансиското сметководство,
КДС – Центарот за обука и развој на кадри ја прошири својата програма со

Програмите се изготвени за потребите на кандидатите кои што сакаат да ги продлабочат своите знаења во одредени области од Финансиското сметководство.

За секоја обука следува прирачник.

Kds-publikacii
 
Advertisement

Newsletter

KDS започнува со редовна дистрибуција на Newsletter. Дознајте први за новите обуки, календар на активности, семинари и работилници...
Пријавете се бесплатно!

Соработници

Партнер - Агенција за привремени вработувања

Контакт детали

 • КДС ул.Рузвелтова бр.6 Скопје
 • тел/факс: +389 (2) 3213 409 +389 (2) 3215 026
 • centarkds@yahoo.com
 • kdsa@t-home.mk